Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Ochrona środowiska

Lokalizacja mogilnika

Cel badań

Celem badań geofizycznych na wskazanej działce była lokalizacja miejsca zlegania odpadów po środkach ochrony roślin. Teren badania był płaski, grunt z kamieniami, w większości pokryty był roślinnością trawiastą, ponadto występowały miejscowo zadrzewienia i wysoka roślinność krzewiasta. Powierzchnię terenu pokrywał grunt z kamieniami, które wyglądały na celowo zagęszczony tłuczeń - co uniemożliwiało użycie metody elektrooporowej, ze względu na niemożność poprawnego uziemienia elektrod. Nie użyto także innych metod geoeletrycznych z uwagi na możliwość występowania dużej ilość odpadów żelaznych na terenie wysypiska. W związku z tym badania wykonano metodą georadarową. Uwzględniając zasięg i rozdzielczość odczytu do pracy wykorzystano ekranowaną antenę o częstotliwości 500 MHz uzyskując zasięg sygnału użytecznego pozwalający na uzyskanie poprawnych wyników.

Profile georadarowe wykonano w odstępach 1-metrowych. Pominięto niewielkie fragmenty niedostępne dla anteny - miejsca o silnym zadrzewieniu i zakrzaczeniu. Ogólnie zeskanowano obszar o powierzchni ok 2000m kw. Geofizyczne dane pomiarowe badanego obszaru poddano procedurom przetwarzania przy użyciu odpowiedniego oprogramowania SubView.

Wyniki badań

Na badanym terenie warunki geologiczne pozwalały na wykonanie badania i otrzymanie prawidłowych wyników. Po obróbce sygnału radarowego i jego analizie otrzymano obraz anomalii z badanych ciągów. Wyniki badań georadarowych przedstawiono w formie rzutu poziomego ukazującego bardzo wyraźnie widoczną anomailę.

Odpady poszpitalne

Cel badań

Celem prac pomiarowych było wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych gruntu na terenie jednego z cmentarzy w celu określenia miejsc zdeponowania odpadów medycznych wraz z określeniem ilości odpadów oraz głębokości ich zalegania.

Na wskazanym terenie poprowadzono równoległe profile georadarowych w odstępach 1 m. Uwzględniając zasięg i rozdzielczość odczytu do pracy wykorzystano antenę o częstotliwości 500 Mhz. Dane pomiarowe badanego obszaru poddano procedurom przetwarzania przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.

Badania gaeoradarowe ukazują wszelkie istniejące zmiany w badanym gruncie, t.j. wszelkie naruszenie naturalnych warstw gruntu, wkopy, obiekty oraz różne zanieczyszczenia gruntu - do głębokości limitowanej przez wysyłającą i odbierającą fale elektromagnetyczne antenę oraz jakość gruntu. Georadar wykazuje najlepszą penetrację  na utworach piaszczystych i żwirach. Im bardziej jednorodny grunt, tym większy kontrast pomiędzy poszukiwanym obiektem a otoczeniem.

Wyniki badań

Wyniki georadarowych badań na wyznaczonej działce przedstawiono w formie rzutupoziomego (tzw. cięcia czasowego) ukazującego uozkład anomalii na poszczególnych zakresach głębokościowych.

Wskazane na rzucie poziomym anomalie są miejscami zalegania poszukiwanych odpadów medycznych. Wielkość obiektów waha się w granicach 1,0 x 1,0m do 2,0 x 1,5m. Odpady zalegaja na głębokości od ok 1 do 2m Składowisko odpadów medycznych zajmuje ok. 66% badanego terenu i zajmuje obszar o wielkości ok. 30mx15m.  Szacuje się, że całkowita kubatura składowiska wynosi  112,5 m3 odpadów.