Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Tomografia elektrooporowa w monitoringu skażenia środowiska

We współczesnym świecie ochrona środowiska zajmuje coraz ważniejsze miejsce. Ekspansja przemysłu stwarza ciągle nowe zagrożenia. Stosując szerokie spektrum metod geofizycznych skutecznie lokalizujemy skażenia gruntu i ich przyczyny.

Badania geofizyczne na potrzeby ochrony środowiska:

Lokalizacja składowisk przeterminowanych pestycydów

Mogilniki są jednymi z najbardziej niebezpiecznych obiektów dla środowiska naturalnego w Polsce. Zazwyczaj źle zabezpieczone przed wyciekiem stanowią zagrożenie przede wszystkim dla gleby i wód gruntowych. Zdawkowe opisy w starych dokumentacjach lokalizujące miejsca przechowywania trujących odpadów utrudniają ich odnalezienie i prawidłową utylizację. Badania geofizyczne stanowią szybką i efektywną metodę w przeszukiwaniu dużych areałów pod kątem występowania składowisk przeterminowanych pestycydów.

Konturowanie nieoznaczonych wysypisk i określanie ich kubatury

Odpady komunalne i poszpitalne stanowią realne zagrożenie ekologiczne dla wód gruntowych i gleby. Tworzą one także potencjalne niebezpieczeństwo pod kątem geotechnicznym w przypadku przeznaczenia gruntów z nieudokumentowanymi wysypiskami pod zabudowę. Przy pomocy stosowanych przez nas metod geofizycznych można ustalić dokładne miejsce występowania mogilników i składowisk odpadów oraz głębokość na jakiej się znajdują. Ponadto istnieje możliwość określenia faktycznej geometrii składowisk, by po przetworzeniu danych otrzymać ich trójwymiarowy model.

Detekcja wycieków ze zbiorników i rurociągów

Wycieki powstające w wyniku rozszczelnienia zbiorników czy instalacji, a także uszkodzenia ropociągów między innymi z powodu nielegalnych przyłączy, są kolejną przyczyną skażenia wód gruntowych i gleby. Skutecznie wykrywamy wszelkie wycieki i przedstawiamy w formie przejrzystej dokumentacji, wskazując zasięg skażenia.