Zamek w Żelechowie

Badanie reliktów późnośredniowiecznego zamku Ciołków w Żelechowie wykonane zostało wraz z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk jako uzupełnienie poprzednich prac z zastosowaniem innych metod geofizycznych. Oprócz wzbogacenia poprzednich wyników o dane georadarowe był to również test samego georadaru MALA GX450 i oprogramowania GPR WAVE.

Pomiary nieinwazyjne poprzedzono kwerendą źródeł pisanych, która dostarczyła informacji o istnieniu w tym mieście obiektu o charakterze mieszkalno-obronnym, utożsamianym z siedzibą rodową rodu Ciołków. Nieliczne i enigmatyczne wzmianki o tym założeniu nie dały wskazówek odnośnie położenia obiektu. Najwcześniejszy przekaz pochodzi z Liber Beneficiorum Jana Długosza (1470-1480), w którym określono je mianem praedium militare. Kres jego funkcjonowania nastąpił około połowy XVII wieku, zapewne w czasie potopu szwedzkiego.

Badaniami pokryto obszar 1ha z rozstawem 50 cm pomiędzy profilami. Badania prowadzono bez użycia GPS, opierając się na osnowie użytej przy poprzednich badaniach.

Wyniki badań georadarowych idealnie korelowały i uzupełniły poprzednie, prowadzone innymi metodami geofizycznymi (profilowania elektrooporowe i magnetyczne). Wykonane w następnej kolejności weryfikacyjne badania wykopaliskowe potwierdziły istnienie nieznanego dotychczas założenia i dostarczyły istotnych informacji w zakresie jego rozplanowania, sposobu budowy i wyposażenia.

Dzięki badaniom archeologicznym wiadomo że zamek w fazie starszej miał on formę kwadratu o wymiarach 50x50. Otoczony był mokrą fosą o szerokości około 10m. W obrębie budowli odsłonięto fragmenty reliktów murowanych i drewnianych. Z trzech stron założenia natrafiono na ścianę oporową zbudowaną z drewna dębowego, która wzmacniała brzeg nasypu od strony fosy. Jej zasięg odnotowano na wszystkich mapach anomalii.

Na podstawie opracowania badań "Późnośredniowieczny zamek Ciołków w Żelechowie: nowe dane, nowe interpretacje" Wojciech Bis, Tomasz Herbich, Robert Ryndziewicz, Jarosław Majewski

Wyniki badań georadarowych w Żelechowie