Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Author: gpr

Zamek w Żelechowie

Badanie reliktów późnośredniowiecznego zamku Ciołków w Żelechowie wykonane zostało wraz z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk jako uzupełnienie poprzednich prac z zastosowaniem innych metod geofizycznych. Oprócz wzbogacenia poprzednich wyników o dane georadarowe był to również test samego georadaru MALA GX450 i oprogramowania GPR WAVE.

Pomiary nieinwazyjne poprzedzono kwerendą źródeł pisanych, która dostarczyła informacji o istnieniu w tym mieście obiektu o charakterze mieszkalno-obronnym, utożsamianym z siedzibą rodową rodu Ciołków. Nieliczne i enigmatyczne wzmianki o tym założeniu nie dały wskazówek odnośnie położenia obiektu. Najwcześniejszy przekaz pochodzi z Liber Beneficiorum Jana Długosza (1470-1480), w którym określono je mianem praedium militare. Kres jego funkcjonowania nastąpił około połowy XVII wieku, zapewne w czasie potopu szwedzkiego.

Badaniami pokryto obszar 1ha z rozstawem 50 cm pomiędzy profilami. Badania prowadzono bez użycia GPS, opierając się na osnowie użytej przy poprzednich badaniach.

Wyniki badań georadarowych idealnie korelowały i uzupełniły poprzednie, prowadzone innymi metodami geofizycznymi (profilowania elektrooporowe i magnetyczne). Wykonane w następnej kolejności weryfikacyjne badania wykopaliskowe potwierdziły istnienie nieznanego dotychczas założenia i dostarczyły istotnych informacji w zakresie jego rozplanowania, sposobu budowy i wyposażenia.

Dzięki badaniom archeologicznym wiadomo że zamek w fazie starszej miał on formę kwadratu o wymiarach 50x50. Otoczony był mokrą fosą o szerokości około 10m. W obrębie budowli odsłonięto fragmenty reliktów murowanych i drewnianych. Z trzech stron założenia natrafiono na ścianę oporową zbudowaną z drewna dębowego, która wzmacniała brzeg nasypu od strony fosy. Jej zasięg odnotowano na wszystkich mapach anomalii.

Na podstawie opracowania badań "Późnośredniowieczny zamek Ciołków w Żelechowie: nowe dane, nowe interpretacje" Wojciech Bis, Tomasz Herbich, Robert Ryndziewicz, Jarosław Majewski

Wyniki badań georadarowych w Żelechowie

Bazylika Mariacka w Gdańsku

Jednym z ciekawszych badań jake przeprowadziliśmy w roku 2017 było badanie posadzki Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Ten olbrzymi, gotycki kościół jest trzecią pod względem objętości świątynią na świecie. Jego długość wynosi 105,5 m a szerokość w transepcie 66m.

Celem badania była detekcja rozmieszczenia możliwych do wykrycia miejsc pochówków, z tą różnicą, że w kościele tym krypt na badanych obszarach praktycznie nie było (z wyjątkiem jednej małej pustki i prawdopodobnie zagruzowanymi wejściami do krypt w lewej nawie). Wszystkie pochówki znajdują się tuż pod posadzką - pod płytami nagrobnymi bądź flizami czy mozaiką z fragmentów płyt. Na przestrzeni lat w kościele tym pochowano w ten sposób tysiące osób.

Zmienny układ płyt, nieregularne ściany, wielka powierzchnia i nieustanne wycieczki były dużym wyzwaniem. Czas całego badania tego olbrzymiego kościoła wyniósł 2 bite dni po 8 godzin pracy. Profile prowadzono tak, by każdą dużą płytę nagrobną pokryć przynajmniej pięcioma profilami, co w zależności od kierunku prowadzenia profili dało rozstaw 30-50 cm. Stosunkowo duże tłumienie fali EM nie ułatwiało interpretacji.

Na podstawie uzyskanych wyników - po bardzo dokładnym, ręcznym wpasowaniu profili na plan posadzki ze skanera 3D i przetworzeniu ich w trójwymiarową bryłę - uzyskaliśmy rzuty poziome układu anomalii.

Prezentowany poniżej film ukazuje płynne przejścia z odczytów z głębokości 0 do 1,5m. Wynik wskazuje, że prawie cała powierzchnia kościoła jest pokryta pochówkami (kolor czerwony), a tylko nieliczne miejsca są, czy z uwagi na wysoki współczynnik tłumienia,  mogą być od nich wolne (kolor granatowy).

Wyniki badań georadarowych nałożone na plan kościoła

Ciąg dalszy niebawem.....
Badania geofizyczne w świątyni Hatszepsut

Świątynia Hatszepsut

Inaczej zwana "Świątynią Milionów Lat". Zbudowana w XV w. p.n.e. u stóp ściany skalnej w Deir el-Bahari (Teby) jako świątynia grobowa królowej Hatszepsut.

Rekonstrukcja świątyni wykonywana jest przez polską misję archeologiczną od 1961 roku. W pierwszym okresie kierował nimi profesor Kazimierz Michałowski, obecnie dr Zbigniew Szafrański.

Świątynia składa się z trzech, ułożonych kaskadowo, połączonych ze sobą rampami tarasów. Badaniami geofizycznymi nie zostały objęte tylko pomieszczenia gruntownie przebadane archeologicznie, rampy oraz tereny zajęte przez lapidaria. W sumie przebadano dolny, środkowy i górny taras wraz z kaplicami Hathor, Tothmesa i Amona-Re. Łączna powierzchnia objęta badaniami wyniosła 17.300 m2 a długość profilowania 30.025 m. Do badania użyto anten 250, 500 i 800 MHz. Lokalizacja anteny GPR przy pomocy systemu GPS z poprawką RTK (dokładność pozioma rzędu 2 cm). Zasięg powyżej 3 m w głąb ośrodka.

Wyniki badań georadarowych niosą wiele cennych informacji nie tylko odnośnie znalezisk archeologicznych ale również konstrukcji świątyni oraz jej historii. Najniższy taras odsłania miejsca umieszczenia obiektów wzdłuż alei procesyjnej, która prowadziła pomiędzy obeliskami i posągami sfinksów. Na odczytach georadarowych widoczne są ślady pierwszych wykopalisk archeologicznych oraz struktury pochodzące z czasów poprzedniej świątyni, na której została wzniesiona obecna. Wyniki badań drugiego tarasu niosą szczegółowe informacje odnośnie konstrukcji świątyni a na tarasie górnym odkryto miejsca potencjalnych znalezisk archeologicznych.

Obecnie trwa szczegółowa analiza danych. Fragmenty opracowania zostaną przedstawione po ukończeniu ich interpretacji.

Galeria

Czy wykryta georadarem krypta faktycznie kryje prochy Baltazara von Kitlitz?

Kościół w Świdnicy Zielonogórskiej

Kościół i jego legendy

XIV wieczny kościół pw. św. Marcina zbudowany został na planie prostokąta. Dobudowana w 1580 roku wieża na planie kwadratu zwieńczona jest hełmem. Barokowy ołtarz zdobi figura Madonny z dzieciątkiem, pochodząca z 1735 roku.  W zakrystii znajdują się tablice nagrobne rodu Kietliczów wykonane z alabastru i piaskowca.

Kościół prawdopodobnie mieści w sobie miejsce pochówku Baltazara von Kitlitz, który ponad 400 lat temu zamienił wieś Świdnicę w miasto. Piękna płyta nagrobna z jego wizerunkiem w srebrnej zbroi sugerowała lokalizację krypty ale... badania wykazały coś innego.

Badania

Badania georadarowe pokryły większość powierzchni kościoła, co daje 100% pewność wykrycia krypty. Wyniki potwierdzają znaną kryptę (anomalia A) umieszczoną pod zakrystią mieszczącą piękne sarkofagi byłych właścicieli wsi. Oprócz niej, wyniki badań geofizycznych wykazują istnienie 2 kolejnych. Po ich przedstawieniu jest decyzja - "wiercić".

Wyniki badań georadarowych nałożone na dawny plan kościoła

Odwierty

Potwierdzenie wyników odwiertami nie jest codziennością, ale i na taką decyzję jesteśmy przygotowani. Wyposażeni w odpowiednio długie wiertło, boroskop i specjelny system oświetlenia możemy pokazać co kryje przed chwilą wykryta krypta, która jeszcze przed chwilą była tylko anomalią na ekranie komputera.

Boroskopem w przeszłość

Za pomocą grubego na 5mm światłowodu (a raczej pękiem wielu cieniutkich żył)  cofamy się o 400 lat. Na ekranie ukazuje się zarys trumny. Widać jej krawędź. Próbujemy sięgnąć dalej, ale krypta jest mała a otwór wywiercony jest w miejscu utrudniającym sterowanie końcówką boroskopu. Przechodzimy do drugiej krypty pod północną ścianą kościoła. Tu widać bardzo dokładnie. Jest trumna - bardzo wyraźnie widać jej okucia.

Prace z boroskopem

Co dalej?

Z wielką ciekawością będziemy śledzić proces odkrywania krypt. Kiedy to nastąpi? Czy faktycznie jest to krypta Baltazara von Kitlitz? Nie wiadomo - post ten będziemy uaktualniać wraz z postępem prac archeologicznych.

Krypta w Bazylice Chojnickiej

Wyniki badań tomografii elektrooporowej

Wyniki badań georadarowych

Lokalizacja mogilnika

Cel badań

Celem badań geofizycznych na wskazanej działce była lokalizacja miejsca zlegania odpadów po środkach ochrony roślin. Teren badania był płaski, grunt z kamieniami, w większości pokryty był roślinnością trawiastą, ponadto występowały miejscowo zadrzewienia i wysoka roślinność krzewiasta. Powierzchnię terenu pokrywał grunt z kamieniami, które wyglądały na celowo zagęszczony tłuczeń - co uniemożliwiało użycie metody elektrooporowej, ze względu na niemożność poprawnego uziemienia elektrod. Nie użyto także innych metod geoeletrycznych z uwagi na możliwość występowania dużej ilość odpadów żelaznych na terenie wysypiska. W związku z tym badania wykonano metodą georadarową. Uwzględniając zasięg i rozdzielczość odczytu do pracy wykorzystano ekranowaną antenę o częstotliwości 500 MHz uzyskując zasięg sygnału użytecznego pozwalający na uzyskanie poprawnych wyników.

Profile georadarowe wykonano w odstępach 1-metrowych. Pominięto niewielkie fragmenty niedostępne dla anteny - miejsca o silnym zadrzewieniu i zakrzaczeniu. Ogólnie zeskanowano obszar o powierzchni ok 2000m kw. Geofizyczne dane pomiarowe badanego obszaru poddano procedurom przetwarzania przy użyciu odpowiedniego oprogramowania SubView.

Wyniki badań

Na badanym terenie warunki geologiczne pozwalały na wykonanie badania i otrzymanie prawidłowych wyników. Po obróbce sygnału radarowego i jego analizie otrzymano obraz anomalii z badanych ciągów. Wyniki badań georadarowych przedstawiono w formie rzutu poziomego ukazującego bardzo wyraźnie widoczną anomailę.

Odpady poszpitalne

Cel badań

Celem prac pomiarowych było wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych gruntu na terenie jednego z cmentarzy w celu określenia miejsc zdeponowania odpadów medycznych wraz z określeniem ilości odpadów oraz głębokości ich zalegania.

Na wskazanym terenie poprowadzono równoległe profile georadarowych w odstępach 1 m. Uwzględniając zasięg i rozdzielczość odczytu do pracy wykorzystano antenę o częstotliwości 500 Mhz. Dane pomiarowe badanego obszaru poddano procedurom przetwarzania przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.

Badania gaeoradarowe ukazują wszelkie istniejące zmiany w badanym gruncie, t.j. wszelkie naruszenie naturalnych warstw gruntu, wkopy, obiekty oraz różne zanieczyszczenia gruntu - do głębokości limitowanej przez wysyłającą i odbierającą fale elektromagnetyczne antenę oraz jakość gruntu. Georadar wykazuje najlepszą penetrację  na utworach piaszczystych i żwirach. Im bardziej jednorodny grunt, tym większy kontrast pomiędzy poszukiwanym obiektem a otoczeniem.

Wyniki badań

Wyniki georadarowych badań na wyznaczonej działce przedstawiono w formie rzutupoziomego (tzw. cięcia czasowego) ukazującego uozkład anomalii na poszczególnych zakresach głębokościowych.

Wskazane na rzucie poziomym anomalie są miejscami zalegania poszukiwanych odpadów medycznych. Wielkość obiektów waha się w granicach 1,0 x 1,0m do 2,0 x 1,5m. Odpady zalegaja na głębokości od ok 1 do 2m Składowisko odpadów medycznych zajmuje ok. 66% badanego terenu i zajmuje obszar o wielkości ok. 30mx15m.  Szacuje się, że całkowita kubatura składowiska wynosi  112,5 m3 odpadów.

Halifax

Odrobina historii

1 sierpnia 1944 r. Wybucha Powstanie Warszawskie. 3 sierpnia, w odpowiedzi na apel Prezydenta Raczkiewicza, Churchill wydaje polecenie rozpoczęcia zrzutów dla Warszawy. Uzależnia je jednak od decyzji marszałka RAF Johna Slessora. Rozpoczyna się jedna z najtrudniejszych operacji II Wojny Światowej -Warsaw Airlift. Read more