Krypta w Bazylice Chojnickiej

Wyniki badań tomografii elektrooporowej

Wyniki badań georadarowych