Lokalizacja mogilnika

Cel badań

Celem badań geofizycznych na wskazanej działce była lokalizacja miejsca zlegania odpadów po środkach ochrony roślin. Teren badania był płaski, grunt z kamieniami, w większości pokryty był roślinnością trawiastą, ponadto występowały miejscowo zadrzewienia i wysoka roślinność krzewiasta. Powierzchnię terenu pokrywał grunt z kamieniami, które wyglądały na celowo zagęszczony tłuczeń - co uniemożliwiało użycie metody elektrooporowej, ze względu na niemożność poprawnego uziemienia elektrod. Nie użyto także innych metod geoeletrycznych z uwagi na możliwość występowania dużej ilość odpadów żelaznych na terenie wysypiska. W związku z tym badania wykonano metodą georadarową. Uwzględniając zasięg i rozdzielczość odczytu do pracy wykorzystano ekranowaną antenę o częstotliwości 500 MHz uzyskując zasięg sygnału użytecznego pozwalający na uzyskanie poprawnych wyników.

Profile georadarowe wykonano w odstępach 1-metrowych. Pominięto niewielkie fragmenty niedostępne dla anteny - miejsca o silnym zadrzewieniu i zakrzaczeniu. Ogólnie zeskanowano obszar o powierzchni ok 2000m kw. Geofizyczne dane pomiarowe badanego obszaru poddano procedurom przetwarzania przy użyciu odpowiedniego oprogramowania SubView.

Wyniki badań

Na badanym terenie warunki geologiczne pozwalały na wykonanie badania i otrzymanie prawidłowych wyników. Po obróbce sygnału radarowego i jego analizie otrzymano obraz anomalii z badanych ciągów. Wyniki badań georadarowych przedstawiono w formie rzutu poziomego ukazującego bardzo wyraźnie widoczną anomailę.